Joi Biden to be next U S President

Advertisement

Joi Biden to be next U S President

Biden wins US Presidential Election 2020