ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ – ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ *ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਗ* ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ

Advertisement