ਦਾਖਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ

31

ਦਾਖਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਫਗਵਾੜਾ ਚ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14