🙏🌸 *ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ* 🌸🙏

0
27

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ‌ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ …!

🌹 ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ ਜੀ 🌹