🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

37
Advertisement

🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਰ 🌸🙏

💫💫ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ💫💫

Advertisement